Inżynieria Środowiska

Instalacje w budownictwie na kierunku Inżynieria Środowiska

 

                                         inżynierskie studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalność: Instalacje w budownictwie

I. INFORMACJE O KIERUNKU

 

Specjalność Instalacje w budownictwie obejmuje swoim zakresem instalacje mieszczące się wewnątrz budynków mieszkalnych, domach jednorodzinnych, użyteczności publicznej, budynkach i halach przemysłowych i sportowych.

Nie trzeba nikogo przekonywać że „kołem zamachowym” rozruchu gospodarki krajowej będzie właśnie budownictwo. Nowe rodzaje materiałów, nowe technologie, sposoby ich stosowania i obliczeń konstrukcyjnych oraz możliwości zastosowań, wymagają konieczności kształcenia nowych kadr. Zmieniły się także normy i akty prawne związane z budownictwem, w tym szczególnie dotyczące instalacji i sieci każdego rodzaju.

Te nowe uwarunkowania dla tego typu zawodu wymuszają poszukiwania różnorodnych form zdobywania i uzupełniania wiedzy, czy zdobycia jeszcze jednego bardzo atrakcyjnego zawodu.

Kwalifikacje zdobyte w toku kształcenia dają gwarancję pełnej realizacji zadań zawodowych w projektowaniu, wykonawstwie, jak i nadzorze, a także i to może najważniejsze pozwalają pełnić funkcje eksploatorów i administratorów zasobów wewnątrz budowlanych.

Proces kształcenia jest jednocześnie tak opracowany, że pozwala na uruchomienie i prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Ułożona siatka przedmiotów wraz z odbytą praktyką daje praktycznie gwarancję zatrudnienia, a z odbytym stażem daje szanse ubiegania się o uprawnienia  do wykonywania projektów, nadzoru nad wykonawstwem i eksploatacją instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych i gazowych oraz o uprawnienia budowlane.

 

II. WYMAGANIA OGÓLNE

Kształcenie na kierunku inżynieria środowiska, specjalność instalacje w budownictwie jest ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji i kończy się tytułem zawodowym inżynier na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia I stopnia obejmują 7 semestrów zajęć oraz 24 tygodnie praktyk zawodowych.
Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego i odpowiada potrzebom rynku pracy, nastawionym na wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem inżynierskim. Zakładane efekty uczenia się sformułowane zostały w taki sposób, aby były kompatybilne ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. W ramach praktyk studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.

 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów posiada wiedzę matematyczną, przyrodniczą i techniczną oraz zna zagadnienia z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze z uwzględnieniem zasad działania, projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne i powierzchnię Ziemi. Ma także wiedzę z zakresu gospodarki odpadami i ochrony wód. Zna podstawowe zagadnienia prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska. Jest przygotowany do eksploatacji, projektowania i stosowania instalacji sanitarnych, systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ćwiczenia projektowe ujęte w planie studiów pozwolą nabyć absolwentowi praktycznych umiejętności potrzebnych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych. Absolwent posiada również wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do podjęcia pracy w firmach, instytucjach z branży budowlanej i instalacyjnej, m.in.: w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, firmach zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem instalacji wodnych, wentylacyjnych, ogrzewania, kanalizacji sanitarnych, na oczyszczalniach ścieków, czy w instytucjach państwowych, np. powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

 

Po odbyciu praktyki związanej z uzyskanym wykształceniem, absolwent może się ubiegać o uzyskanie stosownych uprawnień w Izbie Budowlanej. Specjaliści z takimi uprawnieniami w chwili obecnej na rynku pracy są bardzo poszukiwani.

 

IV KADRA DYDAKTYCZNA

 

Kadra naukowo-dydaktyczna zatrudniona na kierunku inżynieria środowiska zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy zlecenie posiada znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny a także wieloletnie doświadczenie praktyczne. Kwalifikacje naukowe i dydaktyczne oraz bogate doświadczenie zawodowe nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku są jednoznaczne i adekwatne do efektów uczenia się w dziedzinie nauk technicznych, dyscypliny naukowej inżynieria środowiska.

IV. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

 

Program studiów na studiach pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska o profilu praktycznym w naszej Uczelni stanowi spójną całość, przygotowaną w ten sposób, aby umożliwić studentom kierunku osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się oraz zdobycie pracy, w której wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie studiów, mogłyby być właściwie i pożytecznie wykorzystane.

Wszystkie przedmioty znajdujące się w programie studiów realizowane są w dwóch formach: zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Obydwie formy dzielą się dodatkowo na, wymienione w sylabusie, różne rodzaje zajęć, wybierane przez prowadzących w zależności od tego jakiego rodzaju efekty uczenia się mają być osiągane. Wśród zajęć praktycznych dominują ćwiczenia projektowe i laboratoria. Poza tym występuje praca w grupach, dyskusja, analiza przypadku itd.

Plan studiów spełnia wymagania dla profilu praktycznego, w związku z tym co najmniej 50 % punktów ECTS przypada za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne. Obecnie na 213 punktów ECTW (100 procent) za zajęcia praktyczne student może uzyskać 125,4 punktów co stanowi 58,9%.

 

Szczegółowy program kierunku geodezja i kartografia, I stopień znajduje się na stronie internetowej Uczelni, w Wydziale Nauk Technicznych w zakładce dokumenty wydziałowe.