Geodezja i kartografia

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  • inżynierskie studia stacjonarne i niestacjonarne

 

specjalność: geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami

                       

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami jest ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji i kończy się tytułem zawodowym inżynier na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia I stopnia obejmują 7 semestrów zajęć oraz 24 tygodnie praktyk zawodowych.
Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego i odpowiada potrzebom rynku pracy, nastawionym na wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem inżynierskim. Zakładane efekty uczenia się sformułowane zostały w taki sposób, aby były kompatybilne ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. W ramach praktyk studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.
 

 

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Efekty uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia
o profilu praktycznym zakładają zdobycie przez studentów po 11 efektów w zakresie wiedzy, 19 efektów w zakresie umiejętności oraz 7 w zakresie kompetencji społecznych .

W zakresie wiedzy absolwent studiów I stopnia zna i rozumie podstawy matematyczne i technologie procedur geodezyjnych oraz geomatykę. Zna także podstawy geometrii wykreślnej i grafiki komputerowej niezbędne do odczytania i interpretacji rysunków architektonicznych i budowlanych, oraz rozumie szeroko pojętą gospodarkę nieruchomościami.

W zakresie umiejętności absolwent studiów I stopnia potrafi realizować zadania inżynierskie a także zadania z prawnej i ekonomicznej obsługi nieruchomości. Absolwent potrafi także zarządzać zespołami ludzkimi oraz współpracować ze wszystkimi podmiotami prowadzącymi niezbędne dla geodety bazy danych.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent studiów I stopnia gotów jest do stałego poszerzania posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności, a także funkcjonowania na rynku pracy, udziału w przetargach na prace geodezyjne oraz ma świadomość roli społecznej zawodu geodety.

Efekty uczenia się uzyskane z zakresu geodezji inżynieryjnej, geomatyki, fotogrametrii, geodezyjnych pomiarów szczegółowych i gospodarki nieruchomościami a także wiedza o współczesnych technologiach w geodezji pozwolą studentom I i II stopnia osiągnąć kompetencje inżynierskie.

Tak skonstruowane efekty uczenia się przygotowują absolwentów kierunku geodezja i kartografia do pracy w państwowej i samorządowej administracji geodezyjnej, w firmach geodezyjnych a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

           

Dyplom inżyniera geodety wydany przez Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej  w Kutnie będzie honorowany przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną do spraw uprawnień i licencji zawodowych przy ubieganiu się absolwentów tej Uczelni o nadanie licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami bez konieczności dodatkowego kończenia studium podyplomowego lub kursu specjalistycznego.

 

III. KADRA DYDAKTYCZNA

 

Wykładowcami na kierunku są wybitni profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy nauk technicznych, specjaliści z zakresu geodezji ogólnej, geodezji satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji inżynieryjnej i katastru wywodzący się z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Politechniki Łódzkiej i Politechniki Lwowskiej a także wybitni praktycy z terenu Kutna.

Kadrę naukowo-dydaktyczną na kierunku geodezja i kartografia stanowi 5 profesorów, 7 doktorów i 2 magistrów inżynierów zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy. 5 osób (mgr i mgr inż.) zatrudnionych jest na podstawie umowy zlecenie.

Nauczyciele akademiccy mają uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i rzeczoznawstwa majątkowego, praktycy legitymują się wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadają także uprawnienia zawodowe.

IV. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

 

Program studiów na studiach pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia o profilu praktycznym w naszej Uczelni stanowi spójną całość, przygotowaną w ten sposób, aby umożliwić studentom kierunku osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się oraz zdobycie pracy, w której wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie studiów, mogłyby być właściwie i pożytecznie wykorzystane.

Student ma możliwość wyboru przedmiotów, za które może otrzymać 72 punktów ECTS, co stanowi 34,3% ogólnej liczby punktów ECTS. Plan studiów przewiduje zajęcia z języka obcego (do wyboru: angielski, rosyjski) w wymiarze 120 godzin, za które student może otrzymać 12 punktów ECTS oraz praktyki zawodowe w wymiarze 24 tygodni (960 godzin), za które student może otrzymać 24 punktów ECTS. Praktyki odbywają się poza rozkładem zajęć dydaktycznych.

Na studiach I stopnia szczególną uwagę zwraca się na zajęcia praktyczne (ćwiczenia instrumentalne, rachunkowe, projektowe i terenowe oraz praca w bibliotece – czytelnia) i przedmioty inżynierskie: geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, gospodarka nieruchomościami.

Treść programu studiów na studiach I stopnia uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy. Przykłady praktyczne wyjaśniające podstawy teoretyczne, oparte są na danych zaczerpniętych z firm, instytucji i urzędów funkcjonujących w Kutnie lub powiecie kutnowskim.

W roku 2016 podjęto m. in. próbę realizacji części zajęć praktycznych w Instytucie Geodezji Politechniki Lwowskiej. W związku z tym w ramach umowy o współpracy z Politechniką Lwowską studenci III roku, lub II sem. studiów II stopnia na jeden zjazd sobotnio-niedzielny wyjeżdżają do Lwowa na ćwiczenia z geodynamiki i monitoringu geodezyjnego z kosmosu.

 

Szczegółowy program kierunku geodezja i kartografia, I stopień znajduje się na stronie internetowej Uczelni, w Wydziale Nauk Technicznych w zakładce dokumenty wydziałowe.

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 

  • Studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie)

 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Kształcenie na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami jest ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej Ramie Kwalifikacji i kończy się tytułem zawodowym magister inżynier na poziomie na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia II stopnia obejmują 3 semestry zajęć dydaktycznych oraz 12 tygodni praktyk zawodowych.
Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego i odpowiada potrzebom rynku pracy, nastawionym na wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem inżynierskim. Zakładane efekty uczenia się sformułowane zostały w taki sposób, aby były kompatybilne ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. W ramach praktyk studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu.
 

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych , w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

Wyróżniający się absolwenci są przygotowywani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych.

 

Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie po kierunku Geodezja i Kartografia posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i gospodarki nieruchomościami na poziomie stosownych studiów podyplomowych.

 

III. KADRA DYDAKTYCZNA

 

Wykładowcami na kierunku są wybitni profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy nauk technicznych, specjaliści z zakresu geodezji ogólnej, geodezji satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji inżynieryjnej i katastru wywodzący się z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej, Politechniki Łódzkiej i Politechniki Lwowskiej a także wybitni praktycy z terenu Kutna.

Kadrę naukowo-dydaktyczną na kierunku geodezja i kartografia stanowi 5 profesorów, 7 doktorów i 2 magistrów inżynierów zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy. 5 osób (mgr i mgr inż.) zatrudnionych jest na podstawie umowy zlecenie.

Nauczyciele akademiccy mają uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji i rzeczoznawstwa majątkowego, praktycy legitymują się wieloletnim doświadczeniem zawodowym, posiadają także uprawnienia zawodowe.

IV. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program studiów na studiach drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia o profilu praktycznym w naszej Uczelni stanowi spójną całość, przygotowaną w ten sposób, aby umożliwić studentom kierunku osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się oraz zdobycie pracy, w której wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w trakcie studiów, mogłyby być właściwie i pożytecznie wykorzystane.

Kształcenie prowadzone jest wyłącznie w formie studiów niestacjonarnych w ramach jednej specjalności: geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomościami.

Na studiach II stopnia kształcenie obejmuje 675 godzin zajęć (w tym 335 godzin zajęć teoretycznych i 340 zajęć praktycznych) w trzysemestralnym cyklu. Liczba punktów ECTS wynosi 90. Student ma możliwość wyboru przedmiotów, za które może otrzymać 38 punktów ECTS, co stanowi 42,2% ogólnej liczby punktów ECTS. Plan studiów przewiduje zajęcia z języka obcego (do wyboru: angielski, rosyjski) w wymiarze 40 godzin, za które student może otrzymać 2 punktów ECTS oraz praktyki zawodowe w wymiarze 12 tygodni (480 godzin), za które student może otrzymać 14 punktów ECTS. Praktyki odbywają się poza rozkładem zajęć dydaktycznych, w pierwszym i drugim semestrze.

 Na studiach II stopnia istotne miejsce w procesie dydaktycznym zajmuje praca własna studentów, elementy geodezji wyższej i geodezji satelitarnej.

Treść programu studiów na studiach I i II stopnia uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy. Przykłady praktyczne wyjaśniające podstawy teoretyczne, oparte są na danych zaczerpniętych z firm, instytucji i urzędów funkcjonujących w Kutnie lub powiecie kutnowskim.

Oryginalną formą kształcenia na studiach II stopnia jest wykład monograficzny i warsztaty. Warsztaty wyróżniają się tym, że prowadzą je sami studenci (studiów II stopnia) posiadający firmy geodezyjne lub pracujący w firmach rodzinnych. Studenci Ci udostępniają własny sprzęt i wraz z kolegami z roku realizują eksperymenty pomiarowe.

W roku 2016 podjęto m. in. próbę realizacji części zajęć praktycznych w Instytucie Geodezji Politechniki Lwowskiej. W związku z tym w ramach umowy o współpracy z Politechniką Lwowską studenci III roku, lub II sem. studiów II stopnia na jeden zjazd sobotnio-niedzielny wyjeżdżają do Lwowa na ćwiczenia z geodynamiki i monitoringu geodezyjnego z kosmosu.

 

Szczegółowy program kierunku geodezja i kartografia, II stopień znajduje się na stronie internetowej Uczelni, w Wydziale Nauk Technicznych w zakładce dokumenty wydziałowe.